لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
45 مورد
از 1 تا 45

Infotec 4850 MF

دستگاه فتوکپي ليزري اينفوتک 4850MF

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Infotec IS 2316

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS 2316

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2320

فتوکپي ليزري اينفوتک IS2320

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 3090

دستگاه فتوکپي ليزري اينفوتک IS3090

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2235

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2235

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec 4181

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 4181

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2225

دستگاه فتوکپي ليزري اينفوتک 2225

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Infotec IS 2255

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS2255

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2265

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS2265

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2425

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک IS2425

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Infotec IS 2175

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2175

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2075

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2075 (معادل ريکو 1075)

(از رده خارج شده)

Infotec 4151

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 4151

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec 4353

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 4353

(از رده خارج شده)

امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و اسکنر بر روي دستگاه
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ...

Infotec 4850 E

فتوکپي و پرينتر ليزري

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Infotec IS 2060

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2060

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2127

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 2127

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2132

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک IS2132

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2085

فتوکپي و پرينتر ليزري

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Infotec IS 3110

فتوکپي ديجيتالي اينفوتک IS3110

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2275

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS2275

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2416

دستگاه فتوکپي ليزري اينفوتک IS 2416

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec 2013

فتوکپي ليزري روميزي اينفوتک 2013

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري آسان و خروج کپي...

Infotec 4452

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 4452

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2055

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2055

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2022

دستگاه فتوکپي اينفوتک 2022

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Infotec IS 2027

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 2027

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Infotec 4015

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 4015

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2015

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 2015

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2018

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 2018

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2122

دستگاه فتوکپي ديجيتالي اينفوتک 2122

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Infotec IS 2035

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2035

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2045

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2045

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2160

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2160

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Infotec IS 2090

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2090

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Infotec IS 2105

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2105

(از رده خارج شده)

Infotec 5401 DZ

فتوكپي ليزري اينفوتک 5401

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Infotec 4551

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 4551

(از رده خارج شده)

Infotec 5402 MF

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 5402

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Infotec 4651 MF

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 4651

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Infotec 4700 MF

فتوكپي و پرينتر ليزري اينفوتک 4700MF

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2435

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS2435

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2445

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک IS2445

(از رده خارج شده)

Infotec IS 2230

دستگاه فتوکپي ليزري اينفوتک 2230

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Infotec IS 2245

فتوکپي و پرينتر ليزري اينفوتک 2245

(از رده خارج شده)

45 مورد
از 1 تا 45

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه